KARDAN SERVIS

Žilina

K Cintorínu 842/59 B
Žilina - Bánová

tel: + 421 41 700 27 27
+ 421 41 700 20 86
+ 421 41 700 20 87
mob.:+421 903 034 031
mob.:+421 910 919 888
e-mail: info@kardanservis.sk

 

 

Trnava

Pri Kalvárii 35
917 01 Trnava

tel: + 421 33 533 31 97
mob.: + 421 911 034 031
e-mail: info@kardanservis.sk

 

 

 

KARDAN SERVIS na Facebooku Facebook

Vyvažovanie Teória vyvažovania

Teória vyvažovania

Nevývaha je súčasťou nášho každodenného života. Stretávame sa s ňou na najbežnejších miestach a situáciách tak, že si jej pôsobenie do určitej miery ani neuvedomujeme (od nepríjemného zvuku zubnej vŕtačky, cez kotúčový krájač chleba, prací bubon v pračke, koleso na bicykli či aute, až po mamutiu kaplanovu turbínu). Pokiaľ sa nevývaha na tom-ktorom zariadení vplyvom rôznych faktorov (prach, otrasy, vlhkosť, a iné) zvýši, v počiatkoch vnímame zvýšenie hluku nad bežnú mieru, chvenie či vibrácie.

Postupným zväčšovaním nevývahy po určitom čase zákonite dôjde až k deštrukcii zariadenia, na ktorom sa prejavila nevývaha. Aby sme predišli zničeniu zariadenia pred ukončením jeho konštrukčnej životnosti pôsobením zväčšujúcej sa nevývahy, eliminujeme nevývahu už v jej počiatkoch na minimum vyvažovaním.

Vyvažovanie je proces, pri ktorom sa pridávaním alebo odoberaním hmoty na osovo súmerných rotačných predmetoch eliminuje nevyváženosť ako dôsledok nerovnomerného rozmiestnenia hmoty, či rôznej hustoty hmoty v danom telese.

 

Typy nevyváženosti

1. Statická

môžeme ju definovať následovým spôsobom:
dve Statická nevyváženosť nevyváženosti na rotujúcom telese - rotore môžu mať rovnaký smer, polohu aj veľkosť a môžu byť rovnako vzdialené od ťažiska (tento jav je rovnaký ako pri jedinej ale dvojnásobne väčšej nevyváženosti, ktorá pôsobí v ťažisku, čiže teoreticky v strede rotora); ak takýto rotor uložíme na dva brity, bude sa tak dlho otáčať - „kolísať“, až bude jeho „ťažké miesto“ smerovať dolu; táto nevyváženosť pôsobí aj bez rotácie a preto sa nazýva „statická“ a spôsobuje posunutie ťažiska rotora z jeho geometrického stredu, pričom rotor „kmitá“ rovnobežne so svojou osou rotácie.

 

 

2. Momentová

na rozdiel od nevyváženosti statickej môžu mať dve nevyváženosti rovnakú veľkosť, avšak v presne Momentová nevyváženosťopačnom smere. Vtedy nie je možné zistiť nevyváženosť prostým odvaľovaním, pretože rotor nezaujme v kľude žiadnu jednoznačnú polohu. Rotor robí „klátivý“ pohyb okolo osi kolmej na os rotácie - „klátivý“ pohyb spôsobujú „silové“ momenty, ktoré pôsobia na teleso, preto sa tento typ nevyváženosti označuje ako nevyváženosť momentová.

Momentová nevyváženosť má veľký vplyv na činnosť dlhých valcovitých rotorov a na jej odstraňovanie sa používajú horizontálne vyvažovacie stroje.

 

 

3. Dynamická

reálny rotor nemá len jednu alebo dve nevyváženosti, ale teoreticky nekonečný počet náhodile pozdĺž osiDynamická nevyváženosť rotácie pôsobiacich nevyvážeností. Tieto sa môžu nahradiť dvoma výslednými nevyváženosťami pôsobiacimi na oboch koncoch vyvažovaného rotora v dvoch ľubovoľných rovinách, ktoré majú vo všeobecnosti rôznu veľkosť a uhlovú polohu (smer). Keďže tento druh nevyváženosti sa dá zistiť len pri rotácii, hovoríme o dynamickej nevyváženosti. Dynamická nevyváženosť sa dá deliť na statickú a momentovú, pričom jeden alebo druhý typ nevyváženosti prevažuje. Dá sa odstrániť len použitím dvoch vyvažovacích rovín.

Dynamická nevyváženosť sa vyskytuje prakticky u všetkých rotorov a na jej odstránenie sa používajú tak vertikálne ako horizontálne vyvažovacie stroje.